Governance

 

Sr. No. Management Council Designation
1 Shri J. K. Jadhav Chairman
2 Prof. Vishnu Gadekar Vice Chairman
3 Shri. E. K. Jadhav Secretary
4 Shri. R. M. Shelke Jt.Secretary
5 Shri. V. J. Jadhav Treasurer
6 Shri. K. M. Bhade Member
7 Shri. A. B. Jadhav Member
8 Smt. H. E. Jadhav Member
9 Shri. D.A. Bhalekar Member
10 Shri. V. K. Bodkhe Member
11 Shri. V. K. Kasbekar Member